Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

MIARKA  –  WACHLARZ WIELU MOŻLIWOŚCI

Ucz się z Miarką!!!

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych

w roku szkolnym 2018/2019

 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Technikum nr 4 w Żorach

 

§1.

Podstawa prawna w oparciu o którą zostanie przeprowadzona rekrutacja:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

§2.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki i Technikum nr 4 w Żorach w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Adres elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

 

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

§3.

Harmonogram rekrutacji – pobierz

§4.

Zasady przyznawania punktów rekrutacyjnych – pobierz

§5.

Wymagane dokumenty – pobierz

§6.

 1. Kandydaci są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych przez kandydata brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
 2. W przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca. O przyjęciu kandydata decyduje dyrektor szkoły.
 3. Kandydat ma możliwość bieżącej obserwacji przebiegu rekrutacji w witrynie internetowej systemu elektronicznego naboru.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

§4.

Terminy rekrutacji uzupełniającej – w przypadku wolnych miejsc reguluje – Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00. Nabór odbywa się drogą elektroniczną oraz w przygotowanych punktach naboru na terenie szkoły. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej szkoły 1lo.zory.pl lub pod numerem telefonu 32-43-42-933

 

Print Friendly, PDF & Email