Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

ZAPLANUJ Z NAMI SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

 

Warunki i tryb przyjmowania uczniów

do klas pierwszych

w roku szkolnym 2017/2018

 

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Karola Miarki

Technikum nr 4

 

Podstawa prawna w oparciu o którą zostanie przeprowadzona rekrutacja:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
 2. Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

§1.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki i Technikum nr 4 w roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Adres elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

§2.

W roku szkolnym 2017/2018 zostaną otwarte następujące klasy:

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. K. Miarki

 • 1A – klasa „Politechniczna”- dwujęzyczna (język angielski) – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
 • 1B – klasa „Artystyczna” – dwujęzyczna (język angielski) – przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie
 • 1C – klasa „Prawna” – dwujęzyczna (język angielski) – przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • 1D – klasa „Medyczna” – dwujęzyczna (język angielski) – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka
 • 1E – klasa „Przyrodnicza, eksperymentalna” – przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski
 • 1F – klasa „Interdyscyplinarna, akademicka” – przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka/geografia (do wyboru)
 • 1G – klasa mistrzostwa sportowego – koszykówka chłopców – przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

Szczegółowy opis klas znajduje się tutaj.

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach liceum. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka włoskiego lub języka francuskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Technikum nr 4

 • 1AT – Technik gazownictwa – przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
 • 1BT – klasa wielozawodowa – dwujęzyczna (język angielski):

1BT/1 – Technik analityk – dwujęzyczna – przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia

1BT/2 – Technik realizacji nagrań i nagłośnień – dwujęzyczna: przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

 

 

Szczegółowy opis klas znajduje się tutaj.

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach technikum. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

§3.

Terminy rekrutacji.

 1. od 19 maja do 19 czerwca 2017 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru,
 2. UWAGA!! – Nabór do klas dwujęzycznych w liceum i technikum oraz do klasy mistrzostwa sportowego – od 19 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. – dotyczy kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną lub klasę mistrzostwa sportowego. W klasie mistrzostwa sportowego do podania należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danej klasie. Na badania kieruje klub – Żorska Akademia Koszykówki. W celu ustaleniu terminu badania należy skontaktować się z prezesem klubu – Ludwikiem Maciejewskim lub trenerem prowadzącym – Grzegorzem Marciakiem lub sekretariatem naszej szkoły,
  Kontakt:
  Trener prowadzący Grzegorz Marciak – tel. 790884151,
  Prezes klubu Ludwik Maciejewski – tel. 792784152
 3. 5 czerwca godz. 16.00 hala MOSiR Żory – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę mistrzostwa sportowego,
 4. 8 czerwca 2017 r. godzina 13.00 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną,
 5. do 14 czerwca 2017 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych i pozytywnie zaliczyli test sprawności fizycznej,
 6. od 23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. do godziny 15.00 – dostarczenie przez kandydata do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 7. do 6 lipca 2017 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum,
 8. 7 lipca 2017 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 9. 7 lipca 2017 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum
 10. od 07 lipca do 13 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły  i dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas technikum
 11. 14 lipca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

§4.

Dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 • kwestionariusz osobowy kandydata (pobierz)
 • podanie (napisane według wzorca, który jest do pobrania na stronie internetowej systemu rejestracji kandydatów)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu)
 • 2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu)
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w klasie mistrzostwa sportowego – pobierz

§5.

Przeliczanie punktów rekrutacyjnych

Do klasy pierwszej liceum i technikum  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) oraz posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (technikum) lub nauki w klasie mistrzostwa sportowego.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów. Punkty przyznawane są za:

 1. egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów

Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów

2. oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów – maksymalnie 72 punkty:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punktów

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Oddział realizujący kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotówZajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty
Klasa 1 A - matematyka, fizyka, informatyka
klasa „Politechniczna” – dwujęzyczna
język polski
matematyka
język angielski
fizyka
Klasa 1 B - język polski, wiedza o społeczeństwie
klasa „Artystyczna” - dwujęzyczna
język polski
matematyka
język angielski
wiedza o społeczeństwie
Klasa 1 C - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa „Prawna” – dwujęzyczna
język polski
matematyka
historia
język angielski
Klasa 1 D - biologia, chemia, matematyka
klasa „Medyczna” - dwujęzyczna
język polski
matematyka
biologia
chemia
Klasa 1 E - biologia, chemia, język angielski
klasa „Przyrodnicza, eksperymentalna”
język polski
matematyka
język angielski
chemia lub biologia
Klasa 1 F - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
klasa „Interdyscyplinarna, akademicka”
język polski
matematyka
informatyka
fizyka lub geografia
Klasa 1 G - matematyka, język angielski -
klasa mistrzostwa sportowego - koszykówka chłopców
język polski
matematyka
język angielski
biologia lub geografia
Klasa 1AT - matematyka, fizyka - Technik gazownictwajęzyk polski
matematyka
język obcy
fizyka lub chemia
Klasa 1BT/1 - matematyka, chemia - dwujęzyczna - Technik analitykjęzyk polski
matematyka
język angielski
chemia
Klasa 1BT/2 - matematyka, fizyka - dwujęzyczna - Technik realizacji nagrań i nagłośnieńjęzyk polski
matematyka
język angielski
fizyka

3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

4. osiągniecia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) – 3 punkty – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

5. Indywidualne osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 18 punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

§6.

 1. Kandydaci są przyjmowani do szkoły w kolejności zgodnej z uzyskaną punktacją, aż do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku tej samej ilości punktów uzyskanych przez kandydata brane są pod uwagę kryteria ustawowe.
 2. W przypadku wolnych miejsc odbywa się rekrutacja uzupełniająca. O przyjęciu kandydata decyduje dyrektor szkoły.
 3. Kandydat ma możliwość bieżącej obserwacji przebiegu rekrutacji w witrynie internetowej systemu elektronicznego naboru.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
 5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 8. Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi.

§7.

Terminy rekrutacji uzupełniającej – w przypadku wolnych miejsc reguluje – Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty przyjmuje sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 15:00. Nabór odbywa się drogą elektroniczną oraz w przygotowanych punktach naboru na terenie szkoły. Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej szkoły 1lo.zory.pl lub pod numerem telefonu 32-43-42-933

 

 

Print Friendly, PDF & Email