MIARKA  –  SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody, dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych

w roku szkolnym 2019/2020

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Technikum nr 4 w Żorach

dla uczniów szkół gimnazjalnych

§1.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz.  1457 ze zm.).
 2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum U. z 2017 r. poz. 586).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. 610).
 6. Decyzja Nr OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2019/2020, dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.
 7. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 zmieniająca decyzję Nr OA-OR.110.1.23.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

§2.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki i Technikum nr 4 w Żorach w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Adres elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

§3.

W roku szkolnym 2019/2020 zostaną otwarte klasy z następującymi rozszerzeniami:

1A – „Politechniczna” – dwujęzyczna z językiem angielskim – matematyka, fizyka, informatyka,

1B – „Lingwistyczno-ekonomiczna” – matematyka, geografia, język angielski,

1C – „Prawniczo-dziennikarska” – dwujęzyczna z językiem angielskim – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,

1D – „Medyczna” – dwujęzyczna z językiem angielskim – biologia, chemia, matematyka,

1E – „Przyrodnicza, eksperymentalna” – biologia, chemia, język angielski,

1AT – technik gazownictwa – matematyka, fizyka/chemia,

1BT – wielozawodowa:

 • technik analityk – matematyka, chemia,
 • technik ochrony środowiska – matematyka, chemia.

§4.

1. Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach.

2. We wszystkich klasach pierwszych liceum drugi język obcy jest do wyboru spośród – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego.

3. W klasach technikum językami do wyboru są – język niemiecki lub język włoski.

4. Języki obce realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

§5.

Harmonogram rekrutacji.

 1. od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. – założenie przez kandydata konta w elektronicznym systemie naboru, wybór szkół i ułożenie listy preferencji oddziałów, wydrukowanie podania z systemu i złożenie podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) podania w szkole pierwszego wyboru,
 2. 23 maja 2019 r. godzina 13.30 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną,
 3. Dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – 30 maja 2019 r. godz. 13.30.
 4. 5 czerwca 2019 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych,
 5. od 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 6. do 15 lipca 2019 r. – weryfikacja dokumentów oraz wniosków o przyjęcie do liceum i technikum,
 7. 16 lipca 2019 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do liceum i technikum,
 8. od 16 do 18 lipca 2019 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum,
 9. od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone we wcześniejszym etapie rekrutacji) i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu – dotyczy kandydatów klas technikum,
 10. 25 lipca 2019 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

§6.

Dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

 • wniosek kandydata (wydrukowany ze strony elektronicznej rekrutacji),
 • kwestionariusz osobowy kandydata do liceum,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do technikum,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu),
 • 2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu)),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum,
 • inne dokumenty

§7.

Do klasy pierwszej liceum i technikum  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) oraz posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (technikum).

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez Kuratora Oświaty), przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Punkty przyznawane są za:

1. egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów

Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów

2. oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów – maksymalnie 72 punkty:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Oddział realizujący kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty
Klasa 1A – „Politechniczna” – dwujęzyczna – matematyka, fizyka, informatyka język polski
matematyka
język angielski
fizyka
Klasa 1B – „Lingwistyczno-ekonomiczna” – matematyka, geografia, język angielski język polski
matematyka
język angielski
geografia
Klasa 1C – „Prawniczo-dziennikarska” – dwujęzyczna – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie język polski
matematyka
język angielski
historia
Klasa 1D – „Medyczna” – dwujęzyczna – biologia, chemia, matematyka, język polski
matematyka
chemia
biologia
Klasa 1E – „Przyrodnicza, eksperymentalna” – biologia, chemia, język angielski język polski
matematyka
chemia
biologia
Klasa 1AT – Technik gazownictwa język polski
matematyka
chemia
fizyka
Klasa 1BT/1 – Technik analityk język polski
matematyka
biologia
chemia
Klasa 1BT/2 – Technik ochrony środowiska język polski
matematyka
biologia
chemia

3. wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych – 20 punktów – klasy dwujęzyczne

4. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) – 3 punkty – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

6. indywidualne osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 18 punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – (miejsce od 1 do 4) – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – (miejsce od 1 do 3) – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – (miejsce od 1 do 2) – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – (miejsce pierwsze) – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą