Klasa 1D „Medyczna” – dwujęzyczna z drugim językiem wykładowym angielskim

Obowiązuje test kompetencji językowych z języka angielskiego – 7 czerwca 2018 r. godzina 13.00.

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

 • matematyka
 • biologia w medycynie
 • geografia

Przedmioty uzupełniające:

 • historia i społeczeństwo
 • biologia w medycynie

Języki obce:

 • pierwszy język obcy – język angielski
 • drugi język obcy – język niemiecki/język hiszpański/język francuski/język włoski
Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

Informacje dodatkowe:

Profil klasy ma na celu wszechstronne przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na kierunkach medycznych np.
 • medycyna,
 • ratownictwo medyczne,
 • pielęgniarstwo,
 • fizjoterapia,
 • farmacja,
 • kosmetologia,
 • analityka medyczna i pokrewne,
a także na kierunkach takich jak
 • biologia,
 • biotechnologia,
 • ochrona środowiska,
 • leśnictwo,
 • architektura krajobrazu,
 • psychologia,
 • chemia
W klasie tej w formie rozszerzonej realizowane będą przedmioty: matematyka, chemia, biologia oraz zajęcia „biologia w medycynie”, na których wprowadzone będzie słownictwo angielskie stosowane w naukach medycznych. Wybierając tę klasę uczeń ma dodatkową możliwość z zajęć fakultatywnych z języka łacińskiego. Podstawy łaciny pomogą uczniom w nauce języków nowożytnych, w przyswajaniu terminów słownictwa biologicznego i medycznego. W ramach zajęć uczeń pozna różne metody pracy –  warsztatową, laboratoryjną, zajęcia terenowe itp.