Your message has been sent, you will be contacted soon
"MIARKA" Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki Technikum nr 4 Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Call Me Now!

Zamknij

MIARKA  –  WACHLARZ WIELU MOŻLIWOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody,

dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Przeliczanie punktów rekrutacyjnych

Do klasy pierwszej liceum i technikum  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) oraz posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (technikum) lub nauki w klasie mistrzostwa sportowego (zaświadczenie lekarskie i zgoda rodziców/prawnych opiekunów).

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów.

W klasie mistrzostwa sportowego podstawowym kryterium rekrutacyjnym jest zaliczenie przez absolwenta klas gimnazjalnych prób sprawności fizycznej przeprowadzanych przez trenerów klubowych. Z testów sprawności fizycznej kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli próby sprawności fizycznej jest większa od ilości miejsc w klasie o miejscu na liście kandydatów decyduje suma punktów za próby sprawności fizycznej oraz za egzamin gimnazjalny i świadectwo ukończenia gimnazjum (maksymalnie 300 punktów), przeliczanych zgodnie z tabelą.

Punkty przyznawane są za:

1. egzamin gimnazjalny – maksymalnie 100 punktów

Przeliczenie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 20 punktów

2. oceny uzyskane w gimnazjum z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów – maksymalnie 72 punkty:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punktów

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Oddział realizujący kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotówZajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty
Klasa 1 A - matematyka, informatyka, fizyka lub geografia
klasa „Politechniczna, akademicka” – dwujęzyczna
język polski
matematyka
język angielski
fizyka
Klasa 1 B - matematyka, fizyka, informatyka
klasa „Politechniczna”
język polski
matematyka
język obcy obowiązkowy
fizyka
Klasa 1 C - język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
klasa „Prawniczo - dziennikarska” - dwujęzyczna
język polski
matematyka
język angielski
historia
Klasa 1 D - biologia, chemia, matematyka
klasa „Medyczna” - dwujęzyczna
język polski
matematyka
język angielski
chemia
Klasa 1 E - biologia, chemia, język angielski
klasa „Przyrodnicza, eksperymentalna”
język polski
matematyka
język obcy obowiązkowy
biologia
Klasa 1 F - matematyka, język angielski, biologia
klasa mistrzostwa sportowego - koszykówka chłopców
język polski
matematyka
język angielski
biologia
Klasa 1AT - Technik gazownictwajęzyk polski
matematyka
język obcy obowiązkowy
chemia
Klasa 1BT/1 - Technik analitykjęzyk polski
matematyka
język obcy obowiązkowy
chemia
Klasa 1BT/2 - Technik realizacji nagrań i nagłośnieńjęzyk polski
matematyka
język obcy obowiązkowy
fizyka

3. wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych – 20 punktów – klasy dwujęzyczne

4. wynik testów sprawnościowych – 100 punktów – klasa mistrzostwa sportowego

4. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

5. osiągniecia w zakresie aktywności społecznej  (wolontariat) – 3 punkty – wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

6. Indywidualne osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 18 punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
Print Friendly, PDF & Email