DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻORACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: STARSZEGO REFERENTA DS. PŁAC I SIO

1. Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie wykształcenia co najmniej średniego,
– posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Do zgłoszenia dołącza się, w oryginale lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowane pisemne oświadczenia oraz:
– list motywacyjny,
– curriculum vitae,
– oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w sekretariacie ZSO lub na stronie internetowej www.bip.zory.pl/inne/oferty pracy na stanowiska urzędnicze),
– kopie posiadanych świadectw pracy,
– kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, bądź testu i rozmowy kwalifikacyjnej, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
– znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych pakietu MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, internetu i systemów informatycznych,
– dobra znajomość ustaw: o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego,
– znajomość Ustawy o ochronie danych osobowych,
– znajomość Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
– znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych,
– znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
– dodatkowo sprawdzane będą: umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

4. Warunki pracy na danym stanowisku:
– pełny wymiar czasu pracy,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– miejsce pracy – ZSO w Żorach, ul. Powstańców 6,
– praca w budynku,
– bezpieczne warunki pracy.

5. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
– sporządzenie listy płac oraz wykonywanie czynności związanych z wypłatą wynagrodzeń pracowników,
– naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie list płatniczych tych zasiłków,
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dla ZUS i Urzędu Skarbowego,
– prowadzenie sprawozdawczości do GUS,
– sporządzanie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników,
– wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników lub upoważnionych instytucji,
– prowadzenie ewidencji wynagrodzeń osobowych pracowników,
– prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenie, umowy o dzieło)
– przygotowanie korespondencji związanej z powierzonym zakresem zadań
– przygotowanie miesięcznych sprawozdań z zakresu zatrudnienia i wynagradzaniu nauczycieli „Roczniak”
– prowadzenie druków ewidencji 1-4,
– obsługa Systemu Informacji Oświatowej (prowadzenie pełnej dokumentacji i bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w formie elektronicznej i innej wymaganej prawem i jej bieżąca aktualizacja).

6. Dokumenty należy składać w kopercie w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach, ul. Powstańców 6, tel. 32 43 42 933 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2013r. do godziny 9:00.

7. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Dokumenty aplikacyjne złożone na powyższy nabór można odebrać w sekretariacie Szkoły po zakończeniu procedury naboru do 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru.

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu wyniósł 0,00 %.
Urszula Machalica
Dyrektor ZSO w Żorach