DYREKTOR

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Poszukuje kandydata na stanowisko

głównego księgowego

w wymiarze etatu – umowa na zastępstwo

 

 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Opracowywanie planów finansowych jednostki.
 6. Sporządzanie sprawozdań finansowych Zespołu.
 7. Dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem  Skarbowym w zakresie wynagrodzeń  jednostki   budżetowej.

 

Kandydat winien spełniać poniższe  wymagania:

 

 • Posiadać jeden z poniższych warunków wykształcenia:
  1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2. ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadać znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego w szczególności przepisów regulujących gospodarkę finansową jednostek budżetowych, „Ustawę o rachunkowości”, „Ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych”; „Ustawę o finansach publicznych”
 • Pożądane:

a) biegła obsługa komputera w zakresie ( Windows, Excel),

b) bardzo dobra znajomość programów: QNT, Płatnik ZUS, PFRON, VULCAN,

c) co najmniej roczna praktyka w dziale księgowości budżetowej,

d) umiejętność współpracy w zespole,

e) operatywność, komunikatywność.