Szanowni Państwo !

Rada Rodziców zwraca się do Was – rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w sugerowanej kwocie 100 zł (co daje jedynie 10  zł miesięcznie). Pamiętajmy, że pieniądze te bezpośrednio lub pośrednio wracają do naszych dzieci.

Szkoła jest miejscem, gdzie nasze dzieci nie tylko uczestniczą w lekcjach, ale rozwijają swoje pasje, zainteresowania, uczą się tolerancji, kreatywności, otwartości na świat i ludzi, a spędzają w szkole nieraz więcej czasu niż my w pracy.

Dlatego chcielibyśmy podjąć działania służące realizacji podstawowego  celu Rady Rodziców, jakim jest wspieranie działalności statutowej naszej szkoły. Bez państwa wpłat jest to bardzo trudne, ponieważ działalność Rady Rodziców oparta jest przede wszystkim na środkach, które uda nam się wspólnie zgromadzić.

To dzięki Waszym wpłatom mogliśmy wspierać, dofinansowując, różne wydarzenia sportowe, naukowe  czy  kulturalne. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami. W ubiegłym roku szkolnym z Państwa wpłat na Radę Rodziców mogliśmy wesprzeć m.in.:

  • udział uczniów w wielu konkursach przedmiotowych,
  • dofinansowanie projektów realizowanych przez młodzież – np. „Zwolnieni z teorii”,
  • zakup nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego dla uczniów klas IV i V,
  • zakup nagród książkowych za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,
  • pokrycie koszów przejazdu naszej młodzieży na konkursy, olimpiady, zawody,
  • dopłaty do międzynarodowych wymian młodzieży (wymiana polsko-niemiecka, polsko-czeska),
  • imprezy organizowane przez samorząd szkolny  – m.in. Mikołajki szkolne, Dzień Dziecka, słodycze na rozpoczęcie roku szkolnego,
  • dofinansowanie kosztów druku arkuszy matury próbnej,
  • przedsięwzięcia młodzieży w czasie Festynu Miarkowego połączonego ze 100-leciem szkoły.

Doceniając Wasze wpłaty na rzecz Rady Rodziców, ufundowaliśmy również nagrodę dla klasy Ia za największe wpłaty na Radę Rodziców ( 95%) .

Drodzy Państwo, bez Waszego wsparcia wiele przedsięwzięć i inicjatyw, których organizatorami lub beneficjentami są Nasze dzieci ulegnie znacznemu ograniczeniu.

Dlatego Rada Rodziców zaprasza do współpracy trójki klasowe – wspólnymi siłami możemy zdziałać jeszcze więcej. Cenne jest każde, nawet najmniejsze zaangażowanie! Zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów oraz do współpracy.

W tym roku szkolnym chcemy zintensyfikować swoje działania na rzecz młodzieży naszej szkoły. Nasz budżet nie jest jednak bez granic! Tylko Wasze wsparcie finansowe zapewni możliwość realizacji wszystkich wartościowych inicjatyw.

W związku z tym Rada Rodziców ogłasza konkurs „Wpłacasz kasę – wspierasz klasę”.

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie: Konkurs Rady Rodziców. Dzięki tej inicjatywie 20% Państwa wpłat wróci do klas i pomoże w realizacji klasowych potrzeb.Wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. My doceniamy każdą kwotę wpływającą na konto Rady Rodziców, bo dzięki temu pomagamy stworzyć przyjazne środowisko dla rozwoju naszych dzieci. Bez Państwa czynnego udziału nie uda się tego osiągnąć. Mamy ambitne plany i liczymy na Państwa wsparcie  – „Wpłacasz kasę -wspierasz klasę”.

Pieniądze można wpłacać u skarbnika trójki klasowej lub do skarbnika Rady Rodziców, który dyżuruje w  szkole w każdy czwartek od godziny 8:30 do 11:00 w pokoju nauczycielskim, bądź bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Wzór wpłaty:

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy:

RADA RODZICÓW PRZY LO NR 1
26 1500 1214 1212 1001 8347 0000

Tytuł przelewu:

Przy dokonywaniu przelewu bankowego należy zaznaczyć imię, nazwisko, klasę oraz szkołę (liceum lub technikum) ucznia.

REGULAMIN KONKURSU „WPŁACASZ KASĘ – WSPIERASZ KLASĘ” ORGANIZOWANEGO PRZEZ RADĘ RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ŻORACH

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WPŁACASZ KASĘ – WSPIERASZ KLASĘ” .

2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Żorach.

3. Konkurs odbędzie się w dniach 30 października 2023 r. do 29 lutego 2024 roku.

4. Celem Konkursu jest aktywizowanie rodziców uczniów uczęszczających do ZS nr 1  

     poprzez aktywne wspieranie finansowe działań Rady Rodziców.

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

Uczestnikami Konkursu są rodzice uczniów uczęszczających do klas1-4 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach oraz klas 1-5 Technikum nr 4.

§ 3

ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs polega na zasileniu budżetu klasowego. Jeśli próg wpłat składki na Radę

Rodziców będzie większy lub równy 80% liczebności klasy, wówczas Rada Rodziców

przekazuje nagrodę w postaci pieniężnej.

2. Nagroda może zostać wypłacona przelewem bankowym lub gotówką na ręce skarbnika

trójki klasowej.

3. Składka na Radę Rodziców wynosi 100 zł na pierwsze dziecko, 50 zł na drugie dziecko.

Trzecie i kolejne dziecko bezpłatnie.

4. W przypadku uzyskania przez daną klasę progu minimum 80% wpłat ,Rada

Rodziców przekaże 20% wpłaconej kwoty bezpośrednio na potrzeby klasy.

5. Cel wydatkowania środków ustalany jest przez wychowawcę danej klasy w porozumieniu

z uczniami.

6. Jeśli w danej klasie lub w szkole uczęszcza rodzeństwo, przyjmuje się składkę jako

opłaconą (zgodnie z pkt. 3).

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile

nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane wsparcie.

Rada Rodziców