Technikum nr 4 w Żorach uczestniczy
w Rządowym programie „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach przyznanego wsparcia zakupiono:

 • Zestaw Dell – Laptop 15,6” Dell, mikrofon Maono, słuchawki Modecom, kamera internetowa Redragon, tablet graficzny Huion
 • 4 laptopy 15,6” Dell Inspiron

Koordynatorem programu na terenie szkoły jest pan Mariusz Gębarowski

Cel programu:

 • umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii;
 • upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych
  z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkole;
 • podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy
  i społeczny uczniów i nauczycieli;
 • celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Szczegółowe cele programu „Aktywna tablica”:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności
  w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w szkole pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

W ramach udziału w Programie szkoła podjęła działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie  nauczania polegające na utworzeniu Międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. zawarcie porozumienia z CKZiU, ZS nr 1, ZS nr 2, Technikum Budowlano-Informatycznego, ZS nr 3 w Żorach w celu utworzenia Międzyszkolnej sieci współpracy
 2. udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,
 3. zorganizowaniu w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK
  w nauczaniu,
 4. dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnienie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych  scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz przykładów, tzw. dobrych praktyk.

 

Działania w ramach projektu

 • Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 • Udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 • Zawarcie porozumienia z innymi, partnerskimi szkołami ws. utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
 • Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w ramach sieci.
 • Organizowanie lekcji otwartych z udziałem TIK w nauczaniu.
 • Dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
 • Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 • Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu.
 • Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

Scenariusze lekcji otwartych:

Scenariusze dodatkowych lekcji: