Deklaracja zgodności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół numer 1 w Żorach

Zespół Szkół numer 1 w Żorach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 1lo.zory.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-08-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-13

Dostępność elektroniczna

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Na stronie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących.
 • 2. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów PDF z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji.
 • 3. Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych.

Wyłączenia

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Adam Myszor.
 • E-mail: a.myszor@1lo.zory.pl
 • Telefon: 324342933

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr1
 • Adres: ul. Powstańców 6
  44-240 Żory
 • E-mail: u.machalica@1lo.zory.pl
 • Telefon: 324342933

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Zespół Szkół nr1 mieści się w dwóch budynkach :

 

Budynek Główny : cześć szklono – administracyjna

Hala Sportowa wraz z zapleczem

Oba budynki połączone są tzw. łącznikiem

 1. Budynek główny ZS1 w Żorach umiejscowiony jest przy ulicy Powstańców 6.

– Prowadzą do niego schody na dziedzińcu.

– Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

– Przy wejściu dyżurują pracownicy obsługi, udzielający informacji nt. lokalizacji poszczególnych pomieszczeń.

– Do budynku prowadzą schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

– W budynku szkoły brak jest toalety dla niepełnosprawnych.

– Przed szkołą nie znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsca parkingowe do osób niepełnosprawnych

– W szkole brak jest innych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

 

 1. Hala Sportowa ( oddana do użytku – Październik 2020) mieści przy ulicy Powstańców

– Wejście do Hali jest bezpośrednio z chodnika.

– Wejście jest dostępne tylko w umówionych czasie lub przy zgłoszeniu takiej potrzeby

– Z wejścia mogą skorzystać osoby niepełnosprawne

– W budynku Hali znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych

– Przed wejściem znajduję się miejsce parkingowe

– Korytarze i pomieszczenia (za wyjątkiem  pomieszczeń technicznych) Hali przystosowane są dla osób niepełnosprawnych

– Budynek Hali jest połączony z Budynkiem Głównym łącznikiem którym osoba niepełnosprawna ma możliwość dostępu do pomieszczeń znajdujących się na parterze lewej części Budynku Głównego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis jest wyposażony w następujące mechanizmy, ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia i pomniejszenia tekstu
 • możliwość wyświetlenia strony w skali szarości
 • zmiana kontrastu
 • efekt negatywu
 • podświetlenie tła
 • podkreślenie linków
 • funkcję poprawy czytelności.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl