Wniosek o wydanie mLegitymacji - liceumpdf22
Wniosek o wydanie mLegitymacji - technikumpdf22
Druk usprawiedliwieniapdf22
Druk zwolnieniapdf22
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnegopdf22
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejpdf22
Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznegopdf22
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach na lodowiskupdf22
Deklaracja o uczęszczaniu na lekcję religii/etykipdf22
Oświadczenie WDŻpdf22
kwestionariusz osobowy kandydata do liceum
pdf22
kwestionariusz osobowy kandydata do technikum
pdf22
Zaświadczenie lekarskie - orzeczenie o nauczaniu indywidualnympdf22
Zaświadczenie lekarskim o kształceniu specjalistycznympdf22
Wniosek o wydanie opiniipdf22
Wniosek o objęcie terapiąpdf22
Wniosek do Zespołu Orzekającegopdf22
Wniosek do PPPpdf22
Wniosek do poradni o przeprowadzenie diagnozypdf22
Opinia o zindywidualizowaną ścieżkę kształceniapdf22
Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniapdf22
Wyprawka szkolna - informacje dla Rodzicówpdf22
Wyprawka szkolna - wniosek dla Rodzicapdf22
Podanie o zmianę drugiego języka obcego
Plik ćwiczeniowy IT-ark. kalk.-tabele przestawne dla zaawansTabele_Przest_zaawansowane
Plik ćwiczeniowy IT-ark. kalk-tab.przest.-zakupy
Pliki ćwiczeniowe - informatyka-ark.kalk- Podwórko