MIARKA  –  SZKOŁA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy do I Liceum i Technikum nr 4 w Żorach

Ciekawe rozszerzenia, przyszłościowe zawody, dobre przygotowanie do egzaminów zewnętrznych.

Ucz się z Miarką!!!

Warunki i tryb przyjmowania uczniów do klas pierwszych

I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach

Technikum nr 4 w Żorach

w roku szkolnym 2020/2021

§1.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164 pn. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 10 kwietnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

§2.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach i Technikum nr 4 w Żorach w roku szkolnym 2020/2021 przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Adres elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

Całością prac związanych z przyjęciem kandydata do klas pierwszych kieruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Żorach.

§3.

Kandydaci składają dokumenty w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty:

1. Kandydaci do klas dwujęzycznych – od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. 

– kandydatów obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO im. K. Miarki,

2. Kandydaci do pozostałych klas – od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

§4.

W roku szkolnym 2020/2021 zostaną otwarte klasy z następującymi rozszerzeniami:

1A – „Politechniczna” – dwujęzyczna z językiem angielskim – matematyka, fizyka, informatyka

1B – „Prawno-ekonomiczna z modułem kanadyjskim” – dwujęzyczna z językiem angielskim – matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

1C – „Humanistyczna z modułem psychologii społecznej” – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

1D – „Medyczna” – dwujęzyczna z językiem angielskim – biologia, chemia, matematyka

1E – „Przyrodnicza, eksperymentalna” – biologia, chemia, język angielski

1AT – Technik gazownictwa – matematyka

1BT – wielozawodowa:

 • Technik analityk – matematyka
 • Technik ochrony środowiska – matematyka

§5.

1. Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach.

2. W klasach liceum drugi język obcy jest do wyboru spośród – języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka francuskiego lub języka włoskiego.

3. W klasach technikum językami do wyboru są – język niemiecki lub język włoski.

4. Języki obce realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

§6.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji.

 1. kandydaci do klas dwujęzycznych – od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. (8.00 – 15.00) – złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do klasy dwujęzycznej szkoły ponadpodstawowej,
 2. pozostali kandydaci – od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. (8.00 – 15.00) – złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
 3. 23 czerwca 2020 r. godz. 14.00 – sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego do klas dwujęzycznych – dotyczy WSZYSTKICH kandydatów, którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną w I LO,
 4. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. (8.00 – 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Ponadto kandydat wpisuje oceny ze świadectwa ukończenia szkoły oraz osiągnięcia wymienione na świadectwie w systemie elektronicznego naboru.
 5. 03 lipca 2020 r. godz. 10.00 – dodatkowy termin testu kompetencji językowych  z języka angielskiego do klas dwujęzycznych  dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie,
 6. 09 lipca 2020 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych,
 7. od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. (8.00 – 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.
 8. do 04 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,
 9. do 11 sierpnia 2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach,
 10. 12 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 11. od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. – skierowanie na badanie lekarskie kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie w technikum,
 12. od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. (8.00 – 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku kandydatów do technikum – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*
 13. 19 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 14. do 22 sierpnia 2020 r.– wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 15. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia– sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 16. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia– wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 17. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły – dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

 

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

§7.

Dokumenty kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 • wniosek kandydata – ze strony elektronicznej rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do liceum – do pobrania ze strony szkoły,
 • kwestionariusz osobowy kandydata do technikum – do pobrania ze strony szkoły,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karta zdrowia (dostarczyć po przyjęciu we wrześniu),
 • 2 podpisane zdjęcia (imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres (dostarczyć po przyjęciu)),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu w technikum,
 • inne dokumenty

§8.

Do klasy pierwszej liceum i technikum  przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (klasy dwujęzyczne) oraz posiadają zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (technikum).

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych maksymalnie 220 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (organizowanego przez Kuratora Oświaty), przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 ze zm.) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Kandydat posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady z języka angielskiego, oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego  i ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego jest zwolniony z testu kompetencji językowych. Dokument potwierdzający zwolnienie z testu należy dostarczyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00.

 

Punkty przyznawane są za:

1. egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów

Przeliczenie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 35 punktów
 • język obcy nowożytny – 0,30 punktu za każdy uzyskany procent – maksymalnie 30 punktów

2. oceny uzyskane w szkole podstawowej z języka polskiego, matematyki oraz dwóch wybranych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów – maksymalnie 72 punkty:

 • ocena celująca – 18 punktów,
 • ocena bardzo dobra – 17 punktów,
 • ocena dobra – 14 punktów,
 • ocena dostateczna – 8 punktów,
 • ocena dopuszczająca – 2 punkty.

Wykaz zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty:

Oddział realizujący kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów Zajęcia edukacyjne, za które przyznaje się punkty
Klasa 1A – „Politechniczna” – dwujęzyczna – matematyka, fizyka, informatyka język polski
matematyka
język obcy
fizyka
Klasa 1B – „Prawno-ekonomiczna z modułem kanadyjskim” – dwujęzyczna – matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie język polski
matematyka
język obcy
geografia
Klasa 1C – „Humanistyczna z modułem psychologii społecznej” – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie język polski
matematyka
język obcy
historia
Klasa 1D – „Medyczna” – dwujęzyczna – biologia, chemia, matematyka, język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia (wyższa ocena)
Klasa 1E – „Przyrodnicza, eksperymentalna” – biologia, chemia, język angielski język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia (wyższa ocena)
Klasa 1AT – Technik gazownictwa język polski
matematyka
język obcy
geografia lub fizyka (wyższa ocena)
Klasa 1BT/1 – Technik analityk język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia (wyższa ocena)
Klasa 1BT/2 – Technik ochrony środowiska język polski
matematyka
język obcy
biologia lub chemia (wyższa ocena)

3. wynik sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych – 20 punktów

4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

5. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej  w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu wpisane na świadectwie ukończenia szkoły – 3 punkty

6. indywidualne osiągnięcia ucznia w konkursach i zawodach wpisane na świadectwie ukończenia szkoły – maksymalnie 18 punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – (miejsce od 1 do 4) – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – (miejsce od 1 do 3) – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – (miejsce od 1 do 2) – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – (miejsce pierwsze) – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą