Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Klasa 1AT - Technik analityk

KWALIFIKACJE

 • Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
 • Wykonywanie badań analitycznych

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach
 • Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Jastrzębiu-Zdroju
 • Lakma Żory
 • ELPLAST+ w Jastrzębiu-Zdroju

WSPÓŁPRACA

 • Urząd Miasta w Żorach
 • Uniwersytet Śląski – umowa o współpracy,
 • Politechnika Śląska – umowa,
 • Immuniq Spółka SA. Żory

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

 • MATEMATYKA STOSOWANA

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Technikum nr 4 jest nowopowstałą placówką na żorskim rynku edukacyjnym. Po pierwszym egzaminie maturalnym i egzaminach zawodowych szkoła w rankingu Perspektyw uzyskała 38 miejsce w województwie śląskim, zdobywając tytuł: Najlepsze Technika w Polsce – Srebrna Szkoła 2022. Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół nr 1 przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. W kształceniu nastawiamy się na wysokospecjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego  i pracodawców. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Żory oraz Polskiej Spółki Gazownictwa uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni projektowania i warsztatów zawodowych. W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Szkoła wdraża model kształcenia dualnego, współpracując z pracodawcami.

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zawód należy do branży chemicznej, która jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu. Przemysł chemiczny w Polsce zalicza się od wielu lat do najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki. Rozwój nowych technologii wiąże się z koniecznością funkcjonowania laboratoriów analitycznych nadzorujących procesy produkcji.

Technik analityk powinien posiadać sprawność manualną, która jest niezbędna przy pobieraniu próbek i pracy w laboratorium chemicznym.

Przy ocenie wyników eksperymentu potrzebna jest spostrzegawczość, zdolność logicznego myślenia
i umiejętność wyciągania wniosków. Dokumentowanie pracy technika analityka wymaga dokładności i systematyczności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych;

2) pobierania i przygotowywania próbek do badań analitycznych;

3) wykonywania badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych;

4) wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych.

Nauka w tej klasie pozwala na podjęcie pracy:

 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, klinicznych,
 • w laboratoriach wykonujących analizy i badania dla różnych gałęzi przemysłu, np. rolniczego, farmaceutycznego, petrochemicznego, spożywczego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, kosmetycznego, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), ochrony środowiska(analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).
 • laboratoriach prowadzących badania związane z ochroną środowiska,
 • laboratoriach badawczych i specjalistycznych

Możliwości studiowania.

Zdobyte wiadomości z wiedzy ogólnokształcącej pozwalają studiować na dowolnym kierunku. Po skończonej szkole można kontynuować naukę na licznych kierunkach, np. chemicznych, medycznych, analitycznych, biologicznych, fizjoterapii, biotechnologii, kosmetologii, farmacji.