Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Klasa 1BT - Technik ochrony środowiska

KWALIFIKACJE

 • Ocena stanu środowiska
 • Planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Urząd Miasta w Żorach
 • Komart Spółka z o.o. w Knurowie
 • Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju

WSPÓŁPRACA

 • Urząd Miasta w Żorach
 • Uniwersytet Śląski – umowa o współpracy
 • Politechnika Śląska – umowa
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – umowa o współpracy
 • CLPB – umowa o współpracy

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • MATEMATYKA

JĘZYKI OBCE

 • PIERWSZY JĘZYK OBCY – JĘZYK ANGIELSKI
 • DRUGI JĘZYK OBCY – JĘZYK NIEMIECKI/JĘZYK WŁOSKI

Język angielski jest językiem wiodącym we wszystkich klasach. Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania językowego uczniów. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE

Technikum nr 4 jest nowopowstałą placówką na żorskim rynku edukacyjnym. Szkoła funkcjonuje w Zespole Szkół nr 1 przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Żorach. W kształceniu nastawiamy się na wysokospecjalistyczne kierunki, które są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i konkretnych pracodawców. Uczniowie technikum korzystają z bogatej bazy zespołu szkół, instytucji środowiska lokalnego  i pracodawców. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Żory oraz Polskiej Spółki Gazownictwa uczniowie korzystają z nowoczesnej pracowni projektowania i warsztatów zawodowych. W ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą najlepsi uczniowie uczestniczą w zagranicznych stażach zawodowych we Włoszech, Niemczech i na Węgrzech. Szkoła wdraża model kształcenia dualnego, współpracując z pracodawcami.

Głównym celem pracy technika ochrony środowiska jest ochrona elementów otoczenia przyrodniczego przed niekorzystnym wpływem skutków działalności człowieka. Nauka odbywa się w specjalistycznych pracowniach i salach lekcyjnych. Do zadań technika ochrony środowiska w specjalnościach: gospodarka odpadami oraz uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków należy prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody, oczyszczaniem ścieków. Technicy ochrony środowiska kierują pracą grup zajmujących się urządzaniem składowisk, ich eksploatacją zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz zarządzeniami organów kontrolnych, kierują budową i utrzymaniem ujęć i instalacji oczyszczania ścieków, pracami pomiarowymi poziomu występujących zagrożeń np. hałasem, uczestniczą w opracowywaniu analiz ich uciążliwości dla środowiska i skutków dla zdrowia ludzi. Sprawują kontrolę nad prawidłową eksploatacją urządzeń i instalacji redukujących poziom zagrożenia. Opracowują dane dla prognozowania zagrożeń, są odpowiedzialni za wykonanie decyzji organów administracyjnych i służb nadzoru w powierzonym im obszarze działania. Mogą sprawować funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach i urzędach powołanych do ochrony środowiska (w halach produkcyjnych, laboratoriach i biurach).

 

Technik ochrony środowiska zajmuje się:

 • obsługą urządzeń i aparatury kontrolno – pomiarowej,
 • obliczaniami wielkości emisji,
 • podejmowaniem decyzji w zakresie ochrony środowiska (opartych na ustawach, rozporządzeniach i innych aktach prawnych),
 • pobieraniem próbek komponentów środowiska do badań,
 • opracowaniem planu działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych.

Technik ochrony środowiska może kontynuować naukę m.in. na kierunkach:

 • chemicznych,
 • technicznych,
 • analitycznych,
 • biologicznych,
 • ekologicznych,
 • biotechnologii,
 • kosmetologii,
 • ochronie środowiska,
 • inżynierii środowiska.