14 kwietnia 2018r. zakończyła się 20 wymiana młodzieży organizowana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach i Friedrich-Rückert-Gymnasium w Ebern w Niemczech.

Po raz dwudziesty kilkunastoosobowa grupa niemieckich uczniów wraz z opiekunami gościła w „Miarce”, Żorach i regionie, realizując bogaty program kulturowo – krajoznawczy. Uczniowie poznali szkołę i miasto, spotkali się z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu – panią Anną Ujmą, zwiedzili Pszczynę, Katowice, Kraków i Wrocław oraz Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, mieli okazję podziwiać  przepiękne Pojezierze Palowickie, położone w granicach  Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, uczestniczyli także w programie przygotowanym przez rodziny goszczące i partnerów. Wizyta młodzieży niemieckiej w „Miarce” jest co roku drugim etapem wymiany. Jej pierwsza część ma miejsce w październiku, kiedy to uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących goszczą w szkole partnerskiej w Ebern i realizują program przygotowany przez niemieckich opiekunów. Podobnie jak w Polsce, projekt obejmuje pobyt w rodzinach, poznanie szkoły oraz zwiedzanie najpiękniejszych miast i osobliwości regionu. Miarkowicze mają okazję zobaczyć Norymbergę, Bamberg, Monachium, Würzburg lub Ratyzbonę, uczą się historii w Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów Partyjnych w Norymberdze,  poznają uroki Powiatu Haßberge. Wartością dodaną każdego spotkania międzynarodowego jest rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych oraz nawiązanie znajomości prowadzących niejednokrotnie do długotrwałych kontaktów i przyjaźni. Organizacja międzynarodowej wymiany młodzieży możliwa jest dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli obu szkół,  niesłabnącemu zainteresowaniu uczniów i rodziców oraz  przychylności władz miast Żory i Ebern. Nie do przecenienia jest także wsparcie merytoryczne i finansowe Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Z okazji jubileuszowej wymiany organizacja ta przyznała obu szkołom Dyplom za ogromny wkład w budowanie zrozumienia między społeczeństwami obu krajów. Pomysłodawczynią wymiany była p. Barbara Barglik, która wraz ze swoimi uczniami (w zamierzchłej epoce preinternetowej) listownie przez kilka lat poszukiwała szkoły partnerskiej w Niemczech. W 1998r. na list odpowiedział  p. Dagobert Hellmer – nauczyciel z Friedrich-Rückert-Gymnasium. I wtedy ruszyło przedsięwzięcie, które dziś tworzy obszerny rozdział historii naszej szkoły. Fundamentem trwałej współpracy są niewątpliwie serdeczne relacje między organizatorami,  oparte na życzliwości, akceptacji, zaufaniu i wyrozumiałości. Relacje te, budowane  od początku przez prekursorów wymiany, z biegiem lat objęły kilkunastu nauczycieli w obu szkołach, a także ich rodziny.  Wszyscy mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować uczniów krajem i językiem sąsiada oraz pokazać młodzieży wartość przyjaznej współpracy. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom: p. Marioli Żur-Kawałek, p.Marioli Oleś, p. Wojciechowi Olesiowi, p. Oldze Cannizzo oraz wszystkim sympatykom wymiany za entuzjazm i wytrwałość. Dziękujemy około 700 uczestnikom po obu stronach granicy i ich rodzinom za gościnność i serdeczne przyjęcie partnerów. Życzymy wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia kolejnych lat dobrej współpracy i satysfakcji z międzynarodowych spotkań młodzieży. Organizatorki: Barbara Barglik i Barbara Perenc