Rada Pedagogiczna w dniu 7.02.2013 uchwaliła zmiany w statucie szkoły. Obecnie § 35
otrzymuje następujące brzmienie

§ 35

1. Uczniowi nie wolno :
a) palić papierosów,
b) pić alkoholu,
c) używać wulgarnych słów,
d) używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających,
e) używać telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych,
f) używać dyktafonów bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia,
g) wulgarnie odnosić się do kolegów i pracowników szkoły,
h) uprawiać hazardu na terenie szkoły,
i) stosować przemocy i naruszać godności innych,
j) opuszczać posesji w czasie zajęć lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,
k) filmować i fotografować szkoły bez zgody dyrektora ,
l) zażywać tabaki na terenie szkoły
ł) wnosić na salę egzaminacyjną urządzeń elektronicznych