INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO REFERENTA DS. UCZNIOWSKICH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
PANI JULIA MALCAN zamieszkała w Pawłowicach.
Osoba ta uzyskała największą liczbę punktów.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się:
– szerokim zakresem wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej w ogłoszeniu pracy,
– dobrą znajomością funkcjonowania szkoły,
– wysokim poziomem kultury osobistej,
– osobowością gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Mariusz Gębarowski
Wicedyrektor Szkoły/Przewodniczący Komisji