W 2017 roku najstarsze żorskie liceum obchodzi jubileusz 95- lecia, mija także 90 lat od nadania szkole imienia Karola Miarki oraz 80 lat od oddania do użytku budynku przy ulicy Powstańców 6. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania.

A świętowaliśmy w piątek  15. i w sobotę 16. września 2017r.

Były podsumowania, podziękowania, gratulacje i życzenia, była też beztroska i zabawa.

Było wielu znamienitych gości, było dostojnie, refleksyjnie i uroczyście, ale było także wesoło i swojsko.

Była uroczysta gala i były festynowe”poprawiny”.

Było coś dla ciała i coś dla ducha.

Było wiele miłych spotkań i wiele pięknych słów.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli i są z nami.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z naszego jubileuszu:

95 lat minęło…Jubileuszowa Miarka ze Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego

 W 2017 roku najstarsze żorskie liceum obchodzi jubileusz 95-lecia, mija także 90 lat od nadania szkole imienia Karola Miarki oraz 80 lat od oddania do użytku budynku przy ulicy Powstańców 6. To wyjątkowa okazja do wspólnego świętowania.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się w piątek  15 września 2017r. o godz. 11.00 mszą św. w kościele św. Ap. Filipa i Jakuba. Mszę świętą koncelebrowali księża katecheci i absolwenci szkoły pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Gańczorza, który wygłosił również kazanie. W homilii Proboszcz zwrócił uwagę na wychowanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym, łączenie ideałów romantycznych z pozytywistycznym etosem pracy. Wskazał na ścisły związek liceum z miastem. Podkreślił znaczenie wszystkich pokoleń nauczycieli, pracowników, uczniów, władz samorządowych i oświatowych dla historii całego regionu.

O godzinie 12.15  na żorskiej „Scenie Na Starówce” odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa. Wzięli w niej udział: pan prezydent Żor Waldemar Socha, Śląski Wicekurator Oświaty – pan Dariusz Domański, radny Sejmiku Województwa Śląskiego i doradca prezydenta – pan Jacek Świerkocki, doradcy prezydenta – pani Anna Ujma oraz pan Bronisław Jacek Pruchnicki, Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku – pani Jadwiga Roman,  Skarbnik Żor – pani Grażyna Zdziebło, sekretarz Miasta Żory – pani Elżbieta Gicala, pracownicy Wydziału Edukacji – pani Grażyna Cogiel i pani Aleksandra Okoń-Pacler, przewodniczący Rady Miasta – pan Piotr Kosztyła wraz z przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie Miasta – panią Jolantą Hrycak oraz radnym panem Piotrem Huzarewiczem, przedstawiciele środowisk akademickich: dr Tomasz Zieliński – dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dr Piotr Hanus – pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej tegoż Uniwersytetu, pan Stanisław Szwarc – wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Żory, pani Dorota Domańska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach, pani Nina Zakrzewska – zastępca dyrektora ds. wsparcia operacyjnego w Polskiej Spółce Gazownictwa, z którą szkoła rozpoczęła współpracę, pan Krzysztof Nitoń – wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żorach, dyrektorzy miejskich instytucji, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z panią Irena Radomską – dyrektorem I LO im. Karola Miarki w Mikołowie na czele, księża pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Gańczorza, prezes  ZNP w Żorach – pani Ilona Witala-Sługa, przewodnicząca „NSZZ Solidarność” w Żorach – pani Paulina Kuśka, przewodnicząca Rady Rodziców ZSO w Żorach – pani Sylwia Konik, byli i obecni pracownicy liceum z poprzednią panią dyrektor – Stefanią Wolak i oczywiście  uczniowie.

Akademia rozpoczęła się wyjściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Galę prowadzili: pani Anna Krysztafkiewicz-Oleś i pan Łukasz Kuś. Po powitaniu gości głos zabrała pani Urszula Machalica – dyrektor szkoły.

Podkreśliła, że jubileuszowa gala jest czasem podsumowań, podziękowań i życzeń.

I Liceum imienia Karola Miarki ukończyło do tej pory 8178 absolwentów. Wielu z nich pełni zaszczytne funkcje w mieście, kraju i poza jego granicami, wykonują prestiżowe i użyteczne zawody, są kreatywni i sławni. Najstarsza szkoła w mieście może poszczycić się wieloma osiągnięciami – ze względu na wyniki matur od 5 lat jest w pierwszej 40-tce najlepszych szkół na Śląsku, wielokrotnie uzyskała w rankingu „Perspektyw” tytuł „Brązowej Szkoły”, a w 2016  – tytuł „Srebrnej Szkoły”. Uczniowie indywidualnie osiągnęli  tytuły laureatów olimpiad: „Olimpiady Języka Niemieckiego”, „Olimpiady Teologii Katolickiej”, „Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności”. Znaleźli się tez wśród finalistów olimpiad: „Biologicznej”, „O Prawach Człowieka”, „O Polsce i Świecie Współczesnym”, „Literatury i Języka Polskiego”, „Filozoficznej”, „Informatycznej”, „O Diamentowy Indeks AGH”, „Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia”, „O Sporcie i Zdrowiu”. Z sukcesami uczestniczyli w  ogólnopolskich turniejach wiedzy, stając się  laureatami i finalistami, m.in. konkursów: „Know America”, „Discover Canada”, „Gier Logicznych i Matematycznych”, „Polska Piastów”, „Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach”, „Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim”, „Sejmiku Matematyków”. Uczniowie zwyciężali i zajmowali czołowe miejsca w ogólnopolskich, wojewódzkich i rejonowych konkursach artystycznych, recytatorskich,  literackich i polonistycznych, w tym „Pojedynku na Słowa”. Wyróżnili się  również w konkursach o zasięgu wojewódzkim. Tytuły laureatów i finalistów wywalczyli w  konkursach: chemicznym, informatycznym, konkursie debat oxfordzkich, wojewódzkich konkursach historycznych: „Legiony to Żołnierska Nuta” oraz „O Henryku Sławiku”, a także w  „Drużynowych Zawodach PCK”. Wielokrotnie wychowankowie Miarki reprezentowali szkołę i miasto jako  posłowie i posłanki na „Sejm Dzieci i Młodzieży”. Bardzo wielu zostało wyróżnionych w międzynarodowym  konkursie: „Kangur Matematyczny”, uzyskali też tytuł kreatora za innowacyjne rozwiązanie projektu podczas „Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności”. Mogą się też poszczycić osiągnięciami sportowymi  i sportowo-obronnymi na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Miarkowicze zwyciężali w zawodach tenisa stołowego, w biegach przełajowych i zawodach ”Sprawni jak Żołnierze”. Od trzech lat tryumfują też w sportowym współzawodnictwie żorskich szkół średnich.

Jako zespół szkół szkoła uzyskała znaczące certyfikaty – „Śląskiej Szkoły Jakości”, „ELL” – przyznany nielicznym instytucjom w zakresie nauczania języków obcych, dwukrotnie tytuł „Szkoły Zaangażowanej Społecznie” i „Szkoły Dialogu”, „Szkoły Nowoczesnych Technologii”, „Przyjaciela Muzeum Miejskiego w Żorach”, „Szkoły z Gallopem”, „Szkoły Odkrywców Talentów”, „Przyjaciela Miejskiego Ośrodka Kultury”, „Szkoły Promującej Zdrowie”, „Szkoły w Ruchu”, „Szkoły Sportowych Talentów”, dwukrotnie „Szkoły Kreatywności i Innowacji”.

W liceum realizuje się wymiany międzynarodowe: z Niemcami, Czechami i Francją. Młodzież uczestniczy w projektach szkolnych, regionalnych i międzynarodowych takich jak „Szkoły Stowarzyszone w UNESCO”, „Szkoła Nowoczesnego Patriotyzmu”, „Fair Play”, „Ciekawe Lekcje Wychowania Fizycznego”. Opracowano i wdrożono innowacje pedagogiczne, między innymi: „Śląsk – moje miejsce” oraz „Lekcje z Sitą”.

Szkoła wyróżnia się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych,  dwujęzycznością oraz osadzeniem w tradycji – buduje i pielęgnuje relacje, organizuje imprezy środowiskowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, których historia trwa nawet powyżej dwudziestu lat. Na uwagę zasługują: „Festyny Miarkowe”, „Gimpel Czad”, ognisko patriotyczne, wraz ze SP nr 3 i Miejskim Ośrodkiem Kultury – „Wojewódzki Festiwal Małych Form Teatralnych”, zaś  wraz z Uniwersytetem Śląskim – „Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada”. Konkurs ten uzyskał honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Żor, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Ambasady Kanadyjskiej. Co roku od 5 lat uczestniczy w nim ponad tysiąc uczniów z całej Polski.

Nauczyciele i uczniowie, angażują się w wolontariat. współpracujemy z Hospicjum imienia  Jana Pawła II w Żorach, z MOPS w Żorach, z Domem Dziecka, ze Szpitalem Miejskim, fundacjami. Organizują koncerty, zbiórki, akcje propagujące wiedzę i wspomagające potrzebujących np. „Drugie Życie”, „Mam Haka na Raka”, „Odmień czyjś los – oddaj włos, „Trzymaj Formę”.

Ze względu na to bogactwo i różnorodność  Urszula Machalica podziękowała wszystkim pokoleniom nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi za trud i jego twórczą moc. Dzięki temu wysiłkowi zrealizowano wspólne cele. Ta wzajemna motywacja zdecydowała o duchu Miarki jako miejsca, w którym tak samo ważne są wiedza, umiejętności praktyczne jak i talenty artystyczne, sportowe, organizacyjne  oraz  zaangażowanie społeczne. Pani Dyrektor podziękowała władzom miasta, pracownikom Urzędu Miasta, pracownikom naukowym Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Śląskiej, Polskiej Spółce Gazownictwa, dyrektorom szkół i żorskich instytucji, księżom, katechetom i Radzie Rodziców. Podkreśliła, że kształcenie ku przyszłości,  powinno opierać się  na wartościach tradycyjnych, nowoczesnych technologiach,  prawdziwych kontaktach międzyludzkich i inspirowaniu do myślenia i działania. Zakończyła życzeniami wiary we własne siły i pozytywnego myślenia.

Po prezentacji osiągnięć szkoły głos zabrał Prezydent Miasta Żory – pan Waldemar Socha, który wystąpił wraz z Przewodniczącym Rady Miasta – panem Piotrem Kosztyłą oraz radnym Sejmiku Województwa Śląskiego – panem Jackiem Świerkockim. Prezydent podkreślił znaczenie szkoły w mieście i regionie. Odniósł się do niepodległościowych tradycji patriotycznych, a także roli społecznej – kształcenia elit intelektualnych w regionie. Przekazał symboliczny bon podarunkowy na kwotę 2000 zł na zakup mikroskopu elektronowego oraz opowiedział o znaczących nakładach inwestycyjnych na szkołę w roku 2017 i 2018 – w liceum rozpoczyna się budowa hali sportowej oraz termomodernizacja.  Jako Absolwent wraz z obecnymi na scenie byłymi Miarkowiczami – panem Piotrem Kosztyłą i Jackiem Świerkockim przekazał na ręce dyrektora szkoły – Urszuli Machalicy Złotą Honorowa Odznakę: „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla I Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Miarki w Żorach. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego – Jacek Świerkocki odczytał treść dyplomu, podpisanego przez przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego – pana Stanisława Gmitruka.

Jako kolejny głos zabrał Śląski Wicekurator Oświaty – pan Dariusz Domański. Przekazał szkole dyplom z gratulacjami i życzeniami Śląskiego Kuratora Oświaty – pani Urszuli Bauer i  własne życzenia. Wyeksponował znaczenie powrotu do źródeł. Wskazał na  znaczenie tradycji biblijnej, posługując się symboliką Księgi Rodzaju. Podkreślił wagę rodziny, domu i szkoły w kształceniu i wychowaniu młodego człowieka.

Na zakończenie pierwszej części akademii wszyscy zaproszeni obejrzeli autorski film, stworzony pod kierunkiem pani Gabrieli Żurkowskiej. Projekcja zestawiała przeszłość i teraźniejszość Miarki, podkreślając stale obecne w procesie dydaktyczno-wychowawczym skupienie na ludziach, ich rozwoju i wartościach uniwersalnych. Idea ducha miejsca, który kształtuje pokolenia żorzan stanowiła główne jego przesłanie.

Występy artystyczne chóru Voce Segreto oraz solistów: Alicji Kurzeji, Karoliny Ziaji i Pawła Gwoździa uświetniły część oficjalną

Podczas części artystycznej nadzorowanej przez Barbarę Szulik-Silkę i panią Dagmarę Zazulak absolwenci I LO, a zarazem studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku (Kamil Owczarek), Łódzkiej Szkoły Filmowej (Paweł Głowaty) oraz tegoroczna maturzystka – Ewa Pawliczek przenieśli wszystkich do krainy piosenki autorskiej, aktorskiej i nowatorskich projektów artystycznych. Na zakończenie energetyzująco, emocjonalnie i dostojnie zatańczyła nauczycielka języka francuskiego – pani Małgorzata Golan wraz z uczennicami ze szkoły flamenco. Hiszpańska muzyka gitarowa, taniec  i śpiew zakończyły jubileuszową galę. Goście udali się na poczęstunek do szkoły. Tam czekały na nich kanapki i sałatki zrobione przez uczniów, ciasta upieczone przez nauczycieli, a wszystko przygotowane pod kierunkiem pani Ewy Poznańskiej, pani Barbary Barglik, pani Magdaleny Gębarowskiej i pani Blanki Platy.

W sobotę 16 września odbył się na terenie szkoły festyn rocznicowy. W godzinach od 15.00 do 18.00 wszyscy chętni – goście, absolwenci, uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele żorskich instytucji, sąsiedzi szkoły, rodziny Miarkowiczów spotykali się na terenie boiska szkolnego, małej i dużej sali gimnastycznej oraz klasopracowni, przeobrażonych w przytulne kawiarenki – miejsca spotkań absolwentów. Na pikniku bawiły nas występy uczniów, rodziców i gości – popisy wokalistów, chóru, klasy artystycznej, tancerzy, kabareciarzy, adeptów sztuk walki, mistrzów zręczności. Koordynatorkami sceny plenerowej były – pani Bożena Żurkowska oraz pani Iwona Tlołka. Festyn prowadzili eleganccy uczniowie klasy II a. Równocześnie można było uczestniczyć w warsztatach kreatywności, kiermaszu książek, śpiewać karaoke, nagrać audycje radiową, wpisać się na listę absolwentów, zwiedzić szkołę, kupić ciasto, sałatki, pieczone kiełbaski, pierniki jubileuszowe, zobaczyć wystawy, kroniki szkolne, wesprzeć Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach, odwiedzić z przyjaciółmi kawiarenki tematyczne, przeczytać i zobaczyć gazetki, uwiecznić się wpisem do Księgi Pamiątkowej i zachować w pamięci dzięki Kapsule Czasu. Jak co roku na festynie można było wygrać rower w loterii fantowej. Każdemu losowi przypisany był fant – upominek, a nagrodę główną wylosowano na zakończenie festynu o godzinie. 18:00. Szczęśliwym właścicielem roweru został pan Tomasz ze Szczecina (los o numerze 0525).  Nagrodę główną ufundowali: pan Piotr Huzarewicz, pan Robert Trybulski, pani Sylwia Konik oraz pani Beata Stępień. Pyszne ciasta i sałatki przygotowali rodzice, nauczyciele i uczniowie. Ciasta, sałatki, kiełbasę i krupnioki ufundowali rodzice, zaś większą ich porcją (20 kg) obdarował nas pan Robert Trybulski i pani Ewa Kąsek. Regionalny chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym przygotowała dla gości pani Beata Stępień. Nieoceniona była też pomoc pracowników obsługi pod kierunkiem pani Małgorzaty Kozłowskiej. Nad wszystkim czuwała pani Barbara Perenc.

Fenomenem wydaje się fakt, że nawet pogoda nam sprzyjała i idealnie od 15:15 do 19:00 Miarkowy Anioł Stróż ogłosił przerwę w opadach. To piękne i udane wydarzenie będzie nas motywowało do wysiłku i prowadziło odważnie do historycznego stulecia naszego liceum!