Zmiany w statucie szkoły

Rada Pedagogiczna w dniu 7.02.2013 uchwaliła zmiany w statucie szkoły. Obecnie § 35 otrzymuje następujące brzmienie § 35 1. Uczniowi nie wolno : a) palić papierosów, b) pić alkoholu, c) używać wulgarnych słów, d) używać i rozprowadzać narkotyków i innych środków odurzających, e) używać telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych, f) używać dyktafonów bez zgody…