Z radością informujemy, że Oliwia Skaźnik (uczennica klasy 3cn) została finalistką LII OLiJP. Tegoroczne przygotowania do trzystopniowej olimpiady rozpoczęły się już w październiku i trwały do kwietnia. Od tego czasu Oliwia przeszła badzo długą i wymagającą drogę, w czasie której pogłębiała swoją wiedzę z zakresu języka, teorii i historii literatury. Wysoka punktacja uzyskana na I szkolnym oraz II okręgowym etapie olimpiady zarówno w części ustnej, jak i pisemnej umożliwiła jej przejście do ogólnopolskiego finału. Ostateczny wynik pozwolił naszej ucznnicy znaleźć się w gronie najlepszych. Komisja oceniająca prace pisemne Oliwii, czyli pracownicy naukowi UŚ, docenili dojrzałość formułowanych opinii, wyraźnie zindywidualizowany styl wypowiedzi oraz dobry warsztat polonistyczny. Recenzentka interpretacji wiersza „ostrzeżenie” Z.Herberta, napisanej podczas zawodów II stopnia, uznała pracę Oliwii za przekonującą i wierną literze poetyckiego tekstu podkreśliła także szerokie lekturowe horyzonty Autorki.

Zgodnie z obowiązująca ustawą o systemie oświaty określającą uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych Oliwia zostanie zwolniona z egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz otrzyma najwyższą ocenę z tego przedmiotu na świadectwie.

Serdecznie gratulujemy!